Polisi Preifatrwydd

Dyma bolisi opskar.com i barchu eich preifatrwydd ynghylch unrhyw wybodaeth y gallwn ei chasglu wrth weithredu ein gwefannau.

Ymwelwyr gwefan

Fel y rhan fwyaf o weithredwyr gwefannau, mae OPS yn casglu gwybodaeth nad yw'n adnabod yn bersonol o'r math y mae porwyr gwe a gweinyddwyr fel arfer yn ei ddarparu, fel y math o borwr, dewis iaith, y safle cyfeirio, a dyddiad ac amser pob pwrpas ymwelydd. casglu gwybodaeth nad yw'n adnabod yn bersonol yw deall yn well sut mae ymwelwyr OPS yn defnyddio ei gwefan. O bryd i'w gilydd, gall OPS ryddhau gwybodaeth nad yw'n adnabod yn bersonol yn y cyfanred, ee, trwy gyhoeddi adroddiad ar dueddiadau yn y defnydd o'i gwefan.

Mae OPS hefyd yn casglu gwybodaeth a allai nodi'n bersonol fel cyfeiriadau Protocol Rhyngrwyd (IP) ar gyfer defnyddwyr sydd wedi'u mewngofnodi ac ar gyfer defnyddwyr sy'n gadael sylwadau ar flogiau / safleoedd opskar.com. Mae OPS yn datgelu dim ond mewn cyfeiriadau IP defnyddwyr a commenter o dan yr un amgylchiadau ag y mae'n eu defnyddio ac yn datgelu gwybodaeth bersonol fel y disgrifir isod, ac eithrio bod cyfeiriadau IP commenter a chyfeiriadau e-bost yn weladwy ac yn cael eu datgelu i weinyddwyr y blog / safle lle mae'r sylw ei adael.

Casglu Gwybodaeth bersonol-Nodi

Mae rhai ymwelwyr â gwefannau OPS yn dewis rhyngweithio ag OPS mewn ffyrdd sy'n ei gwneud yn ofynnol i OPS gasglu gwybodaeth bersonol. Mae'r swm a'r math o wybodaeth y mae OPS yn ei gasglu yn dibynnu ar natur y rhyngweithio. Er enghraifft, gofynnwn i ymwelwyr sy'n cofrestru yn ospkar.com ddarparu enw defnyddiwr a chyfeiriad e-bost. Gofynnir i'r rhai sy'n ymgymryd â thrafodion gydag OPS ddarparu gwybodaeth ychwanegol, gan gynnwys yr wybodaeth bersonol ac ariannol sydd ei hangen i brosesu'r trafodion hynny yn ôl yr angen. Ym mhob achos, mae OPS yn casglu gwybodaeth o'r fath dim ond i'r graddau y mae hynny'n angenrheidiol neu'n briodol i gyflawni diben rhyngweithiad yr ymwelydd ag OPS. Nid yw OPS yn datgelu gwybodaeth sy'n adnabod yn bersonol ac eithrio'r hyn a ddisgrifir isod. Ac mae ymwelwyr bob amser yn gallu gwrthod cyflenwi gwybodaeth bersonol, gyda'r cafeat y gall eu hatal rhag cymryd rhan mewn rhai gweithgareddau sy'n gysylltiedig â'r wefan.

Ystadegau cyfun

Gall OPS gasglu ystadegau am ymddygiad ymwelwyr i'w wefannau. Gall OPS arddangos y wybodaeth hon yn gyhoeddus neu ei darparu i eraill. Fodd bynnag, nid yw OPS yn datgelu gwybodaeth sy'n adnabod yn bersonol ac eithrio'r hyn a ddisgrifir isod.

Diogelu Gwybodaeth bersonol-Nodi rhai

Mae OPS yn datgelu gwybodaeth a allai nodi'n bersonol ac adnabod unigolion yn bersonol i wybodaeth ei gyflogeion, contractwyr a sefydliadau cysylltiedig (i) sydd angen gwybod y wybodaeth honno er mwyn ei phrosesu ar ran OPS neu i ddarparu gwasanaethau sydd ar gael ar wefannau OPS, a ( ii) sydd wedi cytuno i beidio â'i ddatgelu i eraill. Gall rhai o'r gweithwyr, y contractwyr a'r sefydliadau cysylltiedig hynny fod wedi'u lleoli y tu allan i'ch mamwlad; drwy ddefnyddio gwefannau OPS, rydych chi'n cydsynio i drosglwyddo gwybodaeth o'r fath iddynt. Ni fydd OPS yn rhentu nac yn gwerthu gwybodaeth a allai fod yn bersonol ac yn adnabod yn bersonol i unrhyw un. Ar wahân i'w gyflogeion, contractwyr a sefydliadau cysylltiedig, fel y disgrifir uchod, dim ond mewn ymateb i subpoena, gorchymyn llys neu gais arall gan y llywodraeth y mae OPS yn datgelu gwybodaeth bersonol a chanfod gwybodaeth yn bersonol, neu pan fo OPS yn credu'n ddidwyll bod y datgeliad hwnnw yn yn rhesymol angenrheidiol i ddiogelu eiddo neu hawliau OPS, trydydd partïon neu'r cyhoedd yn gyffredinol. Os ydych chi'n ddefnyddiwr cofrestredig ar wefan OPS ac wedi rhoi eich cyfeiriad e-bost, gall OPS anfon e-bost atoch o bryd i'w gilydd i ddweud wrthych am nodweddion newydd, gofyn am eich adborth, neu gadw'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am yr hyn sy'n digwydd gyda OPS a'n cynnyrch. Os byddwch yn anfon cais atom (er enghraifft trwy e-bost neu drwy un o'n mecanweithiau adborth), rydym yn cadw'r hawl i'w gyhoeddi er mwyn ein helpu i egluro neu ymateb i'ch cais neu i'n helpu i gefnogi defnyddwyr eraill. Mae OPS yn cymryd yr holl fesurau sy'n rhesymol angenrheidiol i amddiffyn yn erbyn mynediad, awdurdodiad, newid neu ddinistrio anawdurdodedig gwybodaeth a allai fod yn bersonol ac yn adnabod yn bersonol.

Cwcis

Mae cwci yn gyfres o wybodaeth y mae gwefan yn ei storio ar gyfrifiadur ymwelwyr, a bod porwr yr ymwelydd yn darparu i'r wefan bob tro y bydd yr ymwelydd yn dychwelyd. Mae OPS yn defnyddio cwcis i helpu'ch cwmni i adnabod ac olrhain ymwelwyr, eu defnydd o wefan OPS, a'u dewisiadau mynediad i wefannau. Dylai ymwelwyr OPS nad ydynt am gael cwcis ar eu cyfrifiaduron osod eu porwyr i wrthod cwcis cyn defnyddio gwefannau OPS, gyda'r anfantais na fydd rhai nodweddion o wefannau OPS yn gweithio'n iawn heb gymorth cwcis.

Trosglwyddiadau Busnes

Os cafodd OPS, neu ei holl asedau i raddau helaeth, eu caffael, neu yn yr achos annhebygol y byddai OPS yn mynd allan o fusnes neu'n mynd yn fethdalwr, byddai gwybodaeth defnyddwyr yn un o'r asedau a drosglwyddir neu a gaffaelir gan drydydd parti. Rydych yn cydnabod y gall trosglwyddiadau o'r fath ddigwydd, ac y gall unrhyw gaffaelwr OPS barhau i ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol fel y nodir yn y polisi hwn.

ads

Gall hysbysebion sy'n ymddangos ar unrhyw un o'n gwefannau gael eu cyflwyno i ddefnyddwyr gan bartneriaid hysbysebu, a all osod cwcis. Mae'r cwcis hyn yn caniatáu i'r gweinydd ad adnabod eich cyfrifiadur bob tro y byddant yn anfon hysbyseb ar-lein atoch i gasglu gwybodaeth amdanoch chi neu eraill sy'n defnyddio'ch cyfrifiadur. Mae'r wybodaeth hon yn caniatáu i rwydweithiau ad, ymhlith pethau eraill, gyflwyno hysbysebion wedi'u targedu y credant y bydd o ddiddordeb mawr i chi. Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn ymdrin â defnyddio cwcis gan OPS ac nid yw'n cynnwys defnyddio cwcis gan unrhyw hysbysebwyr.

Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd

Er bod y rhan fwyaf o newidiadau yn debygol o fod yn fach, gall OPS newid ei Bolisi Preifatrwydd o bryd i'w gilydd, ac yn ôl disgresiwn yr opsiynwyr yn unig. Mae OPS yn annog ymwelwyr i wirio'r dudalen hon yn rheolaidd am unrhyw newidiadau i'w Pholisi Preifatrwydd. Os oes gennych gyfrif opskar.com, efallai y byddwch hefyd yn derbyn rhybudd yn eich hysbysu o'r newidiadau hyn. Bydd eich defnydd parhaus o'r wefan hon ar ôl unrhyw newid yn y Polisi Preifatrwydd hwn yn golygu eich bod yn derbyn newid o'r fath.